Holistic coaching and counselling

Čo je waldorfská pedagogika

Dátum

„Neskôr v živote, keď budeš mať nápad, budeš mať aj zručnosti, aj vôľu ho uskuťočniť. Nebudeš robiť niečo, len preto že môžeš. Budeš rozumieť dôsledkom. Je to dobré pre spoločnosť, pre životné prostredie?“

„Výchova a vzdelávanie potrebuje rozvíjať celú ľudskú bytosť, nie iba intelekt. Waldorfské kurikulum sa zameriava na viacero druhov inteligencie. Na primárnom stupni deti tvoria veci rukami a telom. Učia sa, že veci sa dajú meniť tým, že konajú. Hudba a umenie sú súčasťou každého dňa. Na druhom stupni si rozvíjajú morálku, každý čin má dosah nie len na nich samých, ale aj na svet okolo nich. Na strednej škole sa z nich stávajú samostatne mysliaci ľudia, keď  sa spoja ich činy, pocity a analytické myslenie.“

“Education needs to develop the whole human being, not just the intellect. The Waldorf curriculum focuses on multiple intelligences. Primary schoolchildren create things with their hands and body. They learn that you can change something by doing it. Music and art is a part of every day. In middle school, they develop the morality that every action has an impact not only on themselves, but on the world around them. In high school, they become independent thinkers as their actions, feelings and analytical abilities come together.

“Later in life, when you have an idea, you also have the skills and the will to make it happen. You don’t just do something because you can. You understand consequences. Is it good for society, for the environment?”

zdroj: http://www.livemint.com/Leisure/BfkIhT29N31plKBQTNaLtL/The-teacher-and-traveller.html

Ďalšie
články