Holistic coaching and counselling

Pre firmy a organizácie

Committed and resilitent.

Organisations and companies need co-workers to maintain hight level of commitment and energy. Those were found in people, who scored higher in assesments of emotional stability.

Resilience affects employee retention and job performance.

Chronic stress wears down resilience, as well as emotional, interpersonal and communication problems do.

Resilience is a dynamic process, rather than a fixed trait. Annual surveys provide „snapshots“ of momentarily situation, while resilience is fluctuating. Fostering resilience is an ongoing task form management and HR professionals.

Personal crisis of a person can be transformed to an opportunity for growth. There are challenges, where co-workers do not want to communicate to their management or peers.

Resilience and sustainability coach/counsellor/trainer

can suppport the ongoing process of with 100% confidentiality and independently from company’s relationships.

Angažovaný a odolný (resilientný).

Organizácie a spoločnosti potrebujú od svojich spolupracovníkov, aby si udržali vysokú úroveň odhodlania a energie. Tie sa našli u ľudí, ktorí dosiahli vyššie skóre v hodnotení emočnej stability.

Resiliencia ovplyvňuje zotrvanie zamestnancov a pracovný výkon.

Chronický stres znižuje odolnosť, rovnako ako emočné, medziľudské a komunikačné problémy.

Odolnosť je dynamický proces, nie fixná vlastnosť. Ročné prieskumy poskytujú „statické zábery“ z momentálnej situácie, ale resiliencia kolíše. Podpora odolnosti je dôležitá téma pre odborníkov v oblasti riadenia a ľudských zdrojov.

Osobnú krízu človeka možno transformovať na príležitosť k rastu. Existujú však výzvy, ktoré spolupracovníci nechcú komunikovať so svojím vedením alebo kolegami.

Kouč / counselor / tréner v oblasti odolnosti a udržateľnosti

môže podporiť prebiehajúci proces so 100% dôvernosťou a nezávisle od vzťahov spoločnosti.